Коледен празник за пациентите на Хоспис Маринела 2019 год.